Full Publication List

2020
 • Yongxin Tong, Zimu Zhou, Yuxiang Zeng, Lei Chen, Cyrus Shahabi. "Spatial Crowdsourcing: A Survey", to appear in The VLDB Journal (VLDBJ).

 • Yongxin Tong, Yuxiang Zeng, Bolin Ding, Libin Wang, Lei Chen. "Two-Sided Online Micro-Task Assignment in Spatial Crowdsourcing", to appear in IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE).

 • Yuxiang Zeng, Yongxin Tong, Lei Chen. "Last-Mile Delivery Made Practical: An Efficient Route Planning Framework with Theoretical Guarantees", to appear in Proceedings of the 46th International Conference on Very Large Databases (VLDB 2020), Tokyo, Japan, August 31 - September 4, 2020.

 • Qian Tao, Yongxin Tong, Zimu Zhou, Yexuan Shi, Lei Chen, Ke Xu. "Differentially Private Online Task Assignment in Spatial Crowdsourcing: A Tree-based Approach", to appear in Proceedings of the 36th International Conference on Data Engineering (ICDE 2020), Dallas, Texas, USA, April 20 - 24, 2020.

 • Yansheng Wang, Yongxin Tong, Dingyuan Shi. "Federated Latent Dirichlet Allocation: A Local Differential Privacy Based Framework", to appear in Proceedings of the 34th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2020), New York, USA, January 7 - 12, 2020.
2019
 • Qiang Yang, Yang Liu, Tianjian Chen, Yongxin Tong. "Federated Machine Learning: Concept and Applications", ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST), 10(2): No.12, February 2019.

 • Di Jiang, Yuanfeng Song, Yongxin Tong, Xueyang Wu, Weiwei Zhao, Qian Xu, Qiang Yang. "Federated Topic Modeling", in Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2019), Beijing, China, November 3 - 7, 2019.

 • Lingyu Zhang, Tianshu Song, Yongxin Tong, Zimu Zhou, Dan Li, Wei Ai, Lulu Zhang, Guobin Wu, Yan Liu, Jieping Ye. "Recommendation-based Team Formation for On-demand Taxi-calling Platforms", in Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2019), Beijing, China, November 3 - 7, 2019.

 • Tianshu Song, Ke Xu, Jiangneng Li, Yiming Li, Yongxin Tong. "Multi-skill Aware Task Assignment in Real-time Spatial Crowdsourcing", to appear in GeoInformatica (GEIN).

 • Yiming Li, Jingzhi Fang, Yuxiang Zeng, Balz Maag, Yongxin Tong, Lingyu Zhang. "Two-sided Online Bipartite Matching in Spatial Data: Experiments and Analysis", to appear in GeoInformatica (GEIN).

 • Hao Liu, Yongxin Tong, Panpan Zhang, Xinjiang Lu, Jianguo Duan, Hui Xiong. "Hydra: A Personalized and Context-Aware Multi-Modal Transportation Recommendation System", in Proceedings of the 25th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD 2019), Anchorage, Alaska, USA, August 4 - 8, 2019.

 • Yi Xu, Yongxin Tong, Yexuan Shi, Qian Tao, Ke Xu, Wei Li. "An Efficient Insertion Operator in Dynamic Ridesharing Services", in Proceedings of the 35th International Conference on Data Engineering (ICDE 2019), Macau, China, April 8-12, 2019.

 • Yansheng Wang, Yongxin Tong, Cheng Long, Pan Xu, Ke Xu, Weifeng Lv. "Adaptive Dynamic Bipartite Graph Matching: A Reinforcement Learning Approach", in Proceedings of the 35th International Conference on Data Engineering (ICDE 2019), Macau, China, April 8-12, 2019.

 • Libin Wang, Yongxin Tong, Chunming Hu, Lei Chen, Yiming Li. "Procrastination-aware Scheduling: A Bipartite Graph Perspective" (Poster Paper), in Proceedings of the 35th International Conference on Data Engineering (ICDE 2019), Macau, China, April 8-12, 2019.

 • Yongxin Tong, Lei Chen, Zimu Zhou, H. V. Jagadish, Lidan Shou, Weifeng Lv. "SLADE: A Smart Large-Scale Task Decomposer in Crowdsourcing" (Extended Abstract), in Proceedings of the 35th International Conference on Data Engineering (ICDE 2019), Macau, China, April 8-12, 2019.

 • Boming Zhao, Pan Xu, Yexuan Shi, Yongxin Tong, Zimu Zhou, Yuxiang Zeng. "Preference-Aware Task Assignment in On-demand Taxi Dispatching: An Online Stable Matching Approach", in Proceedings of the 33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2019), Honolulu, Hawaii, USA, January 27 - February 1, 2019.

 • Pan Xu, Yexuan Shi, Hao Cheng, John Dickerson, Karthik Abinav Sankararaman, Aravind Srinivasan, Yongxin Tong, Leonidas Tsepenekas. "A Unified Approach to Online Matching with Conflict-Aware Constraints", in Proceedings of the 33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2019), Honolulu, Hawaii, USA, January 27 - February 1, 2019.
2018
 • Yongxin Tong, Yuxiang Zeng, Zimu Zhou, Lei Chen, Jieping Ye, Ke Xu. "A Unified Approach to Route Planning for Shared Mobility", in Proceedings of the 44th International Conference on Very Large Databases (VLDB 2018), Rio de Janeiro, Brazil, August 27 - 31, 2018.

 • Bowen Du, Yongxin Tong, Zimu Zhou, Qian Tao, Wenjun Zhou. "Demand-Aware Charger Planning for Electric Vehicle Sharing", in Proceedings of the 24th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD 2018), London, United Kingdom, August 19 - 23, 2018.

 • Yongxin Tong, Lei Chen, Zimu Zhou, H. V. Jagadish, Lidan Shou, Weifeng Lv. "SLADE: A Smart Large-Scale Task Decomposer in Crowdsourcing", IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 30(8): 1588 - 1601, August 2018.

 • Yongxin Tong, Libin Wang, Zimu Zhou, Lei Chen, Bowen Du, Jieping Ye. "Dynamic Pricing in Spatial Crowdsourcing: A Matching-Based Approach", in Proceedings of the 37th ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD 2018), Houston, TX, USA, June 10-15, 2018.

 • Qian Tao, Yuxiang Zeng, Zimu Zhou, Yongxin Tong, Lei Chen, Ke Xu. "Multi-worker-aware Task Planning in Real-time Spatial Crowdsourcing", in Proceedings of the 23rd International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA 2018), Gold Coast, Australia, May 21-24, 2018.

 • Yuxiang Zeng, Yongxin Tong, Lei Chen, Zimu Zhou. "Latency-oriented Task Completion via Spatial Crowdsourcing", in Proceedings of the 34th International Conference on Data Engineering (ICDE 2018), Paris, France, April 16-20, 2018.

 • Zheng Liu, Lei Chen, Yongxin Tong. "Realtime Traffic Speed Estimation with Sparse Crowdsourced Data", in Proceedings of the 34th International Conference on Data Engineering (ICDE 2018), Paris, France, April 16-20, 2018.
2017
 • Yongxin Tong, Lei Chen, Cyrus Shahabi. "Spatial Crowdsourcing: Challenges, Techniques, and Applications", in Proceedings of the 43rd International Conference on Very Large Databases (VLDB 2017), Munich, Germany, August 28 - September 1, 2017. (Tutorial)

 • Yongxin Tong, Libin Wang, Zimu Zhou, Bolin Ding, Lei Chen, Jieping Ye, Ke Xu. "Flexible Dynamic Task Assignment in Real-Time Spatial Data", in Proceedings of the 43rd International Conference on Very Large Databases (VLDB 2017), Munich, Germany, August 28 - September 1, 2017.

 • Yongxin Tong, Yuqiang Chen, Zimu Zhou, Lei Chen, Jie Wang, Qiang Yang, Jieping Ye, Weifeng Lv. "The Simpler The Better: A Unified Approach to Predicting Original Taxi Demands on Large-Scale Online Platforms", in Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD 2017), Halifax, Nova Scotia, Canada, August 13 - 17, 2017.

 • Dawei Gao, Yongxin Tong, Yudian Ji, Ke Xu. "Team-Oriented Task Planning in Spatial Crowdsourcing.", in Proceedings of the 1st Asia Pacific Web (APWeb) and Web-Age Information Management (WAIM) Joint Conference on Web and Big Data (APWeb-WAIM 2017), Beijing, China, July 7 - 9, 2017.

 • Jieying She, Yongxin Tong, Lei Chen, Tianshu Song. "Feedback-Aware Social Event-Participant Arrangement", in Proceedings of the 36th ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD 2017), Chicago, IL, USA, May 14-19, 2017.

 • Dawei Gao, Yongxin Tong, Jieying She, Tianshu Song, Lei Chen, Ke Xu. "Top-k Team Recommendation and Its Variants in Spatial Crowdsourcing", Data Science and Engineering (DSE), 2017.

 • Rui Meng, Lei Chen, Yongxin Tong, Chen Jason Zhang. "Knowledge Base Semantic Integration Using Crowdsourcing", IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 29(5): 1087-1100, May 2017.

 • Tianshu Song, Yongxin Tong, Libin Wang, Jieying She, Bin Yao, Lei Chen, Ke Xu. "Trichromatic Online Matching in Real-Time Spatial Crowdsourcing", in Proceedings of the 33rd International Conference on Data Engineering (ICDE 2017), San Diego, California, USA, April 19-22, 2017.

 • Yong Chen, Hui Zhang, Yongxin Tong, Ming Lu. "Diversity Regularized Latent Semantic Match for Hashing", Neurocomputing, 230: 77–87, March 2017.
2016
 • Yongxin Tong, Jieying She, Bolin Ding, Lei Chen, Tianyu Wo, Ke Xu. "Online Minimum Matching in Real-Time Spatial Data: Experiments and Analysis", in Proceedings of the 42nd International Conference on Very Large Databases (VLDB 2016), New Delhi, India, September 5-9, 2016.

 • Di Jiang, Yongxin Tong, Yuanfeng Song. "Cross-Lingual Topic Discovery from Multilingual Search Engine Query Log", ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 35(2): 9:1-9:28, December 2016..

 • Jieying She, Yongxin Tong, Lei Chen, Caleb Chen Cao. "Conflict-Aware Event-Participant Arrangement and its Variant for Online Setting", IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 28(9): 2281-2295, September 2016.

 • Yongxin Tong, Jieying She, Rui Meng. "Bottleneck-Aware Arrangement over Event-Based Social Networks: The Max-Min Approach", World Wide Web Journal (WWWJ), 19(6): 1151-1177, November 2016.

 • Yongxin Tong, Xiaofei Zhang, Lei Chen. "Tracking Frequent Items over Distributed Probabilistic Data", World Wide Web Journal (WWWJ), 19(4): 579-604, July 2016.

 • Dawei Gao, Yongxin Tong, Jieying She, Tianshu Song, Lei Chen, Ke Xu. "Top-k Teams Recommendation in Spatial Crowdsourcing", in Proceedings of the 17th International Conference on Web-Age Information Management (WAIM 2016), Nanchang, Jiangxi, China, June 3-5, 2016.
  -The Best Paper Award.

 • Qinyi Wang, Jieying She, Tianshu Song, Yongxin Tong, Lei Chen, Ke Xu. "Adjustable Time-Window-based Event Detection on Twitter", in Proceedings of the 17th International Conference on Web-Age Information Management (WAIM 2016), Nanchang, Jiangxi, China, June 3-5, 2016.

 • Yongxin Tong, Jieying She, Bolin Ding, Libin Wang, Lei Chen. "Online Mobile Micro-Task Allocation in Spatial Crowdsourcing", in Proceedings of the 32nd International Conference on Data Engineering (ICDE 2016), Helsinki, Finland, May 16-20, 2016.
2015
 • Rui Meng, Yongxin Tong, Lei Chen, Caleb Chen Cao. "CrowdTC: Crowdsourced Taxonomy Construction", in Proceedings of the 15th International Conference on Data Mining (ICDM 2015), Atlantic City, USA, November 11-14, 2015.

 • Chen Jason Zhang, Yongxin Tong, Lei Chen. "Where To: Crowd-Aided Path Selection", in Proceedings of the 41st International Conference on Very Large Databases (VLDB 2015), Kohala Coast Hawai’i, USA, August 31-September 4, 2015.

 • Yongxin Tong, Jieying She, Lei Chen. "Towards Better Understanding of App Functions", Journal of Computer Science and Technology (JCST), 30(5): 1130-1140, September 2015.

 • Xiaofei Zhang, Yongxin Tong, Lei Chen, Min Wang, Shicong Feng. "Locality-aware Allocation of Multi-dimensional Correlated Files on the Cloud Platform", Distributed and Parallel Databases: An International Journal (DAPD), 33(3):353-380, September 2015.

 • Yongxin Tong, Lei Chen, Jieying She. "Mining Frequent Itemsets in Correlated Uncertain Databases", Journal of Computer Science and Technology (JCST), 30(4):696-712, July 2015.

 • Jieying She, Yongxin Tong, Lei Chen. "Utility-aware Social Event-Participant Planning", in Proceedings of the 34th ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD 2015), Melbourne, Australia, May 31- June 4, 2015.

 • Jieying She, Yongxin Tong, Lei Chen, Caleb Chen Cao. "Conflict-Aware Event-Participant Arrangement", in Proceedings of the 31st International Conference on Data Engineering (ICDE 2015), Seoul, Korea, April 13-16, 2015.

 • Chen Jason Zhang, Lei Chen, Yongxin Tong, Zheng Liu. "Cleaning Uncertain Data with a Noisy Crowd", in Proceedings of the 31st International Conference on Data Engineering (ICDE 2015), Seoul, Korea, April 13-16, 2015.

 • Yongxin Tong, Rui Meng, Jieying She. "On Bottleneck-Aware Arrangement for Event-Based Social Networks", in Proceedings of the 1st International Workshop on Scalable Social Event Processing and Management (SSEPM 2015), Seoul, Korea, April 13, 2015. (Invited)
2014
 • Yongxin Tong, Xiaofei Zhang, Caleb Chen Cao, Lei Chen. "Efficient Probabilistic Supergraph Search over Large Uncertain Graphs", in Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2014), Shanghai, China, November 3-7, 2014.

 • Chen Jason Zhang, Lei Chen, Yongxin Tong. "MaC: A Probabilistic Framework For Query Answering With Machine-Crowd Collaboration", in Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2014), Shanghai, China, November 3-7, 2014.

 • Zhao Chen, Rui Fu, Ziyuan Zhao, Zheng Liu, Leihao Xia, Lei Chen, Peng Cheng, Caleb Chen Cao, Yongxin Tong, Chen Jason Zhang. "gMission: A General Spatial Crowdsourcing Platform" (Demo Paper), in Proceedings of the 40th International Conference on Very Large Databases (VLDB 2014), Hangzhou, China, September 1-5, 2014.
  -The Excellent Demonstration Award.

 • Yongxin Tong, Caleb Chen Cao, Lei Chen. "TCS: Efficient Topic Discovery over Crowd-oriented Service Data", in Proceedings of the 19th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (SIGKDD 2014), New York, USA, August 24-27, 2014.

 • Yongxin Tong, Caleb Chen Cao, Chen Jason Zhang, Yatao Li, Lei Chen. "CrowdCleaner: Data Cleaning for Multi-Version Data on the Web via Crowdsourcing" (Demo Paper), in Proceedings of the 30th International Conference on Data Engineering (ICDE 2014), Chicago, IL, USA, March 31-April 4, 2014.
2013
 • Caleb Chen Cao, Yongxin Tong, Lei Chen, H. V. Jagadish. "WiseMarket: A New Paradigm for Managing Wisdom of Online Social Users", in Proceedings of the 19th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, (SIGKDD 2013), Chicago, Illinois, August 11-14, 2013.

 • Xiaofei Zhang, Lei Chen, Yongxin Tong, Min Wang. "EAGRE: Towards Scalable I/O Efficient SPARQL Query Evaluation on the Cloud", in Proceedings of the 29th International Conference on Data Engineering, (ICDE 2013), Brisbane, Australia, April 8-11, 2013.
2012
 • Yongxin Tong, Lei Chen, Yurong Cheng, Philip S. Yu. "Mining Frequent Itemsets over Uncertain Databases", in Proceedings of the 38th International Conference on Very Large Databases, (VLDB 2012), Istanbul, Turkey, August 27-31, 2012.

 • Caleb Chen Cao, Jieying She, Yongxin Tong, Lei Chen. "Whom to Ask? Jury Selection for Decision Making Tasks on Micro-blog Services", in Proceedings of the 38th International Conference on Very Large Databases, (VLDB 2012), Istanbul, Turkey, August 27-31, 2012.

 • Yongxin Tong, Lei Chen, Philip S. Yu. "UFIMT: An Uncertain Frequent Itemset Mining Toolbox" (Demo Paper), in Proceedings of the 18th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, (SIGKDD 2012), Beijing, China, August 12-16, 2012.

 • Yongxin Tong, Lei Chen, Bolin Ding. "Discovering Threshold-Based Frequent Closed Itemsets over Probabilistic Data", in Proceedings of the 28th International Conference on Data Engineering, (ICDE 2012), Washington, DC, USA, April 1-5, 2012.
2011 and Before
 • Yongxin Tong, Yuanyuan Zhang, Mei Yuan, Shilong Ma, Dan Yu, Li Zhao. "An Efficient Algorithm for Mining Compressed Sequential Patterns", in Journal of Computer Research and Development, 47(1):72-80, January 2010. (in Chinese)
  -The Sa Shixuan Best Student Paper Award in the 26th National Database Conference (NDBC 2009).

 • Yongxin Tong, Li Zhao, Dan Yu, Shilong Ma, Zhiyuan Cheng, Ke Xu. "Mining Compressed Repetitive Gapped Sequential Patterns Efficiently", in Proceedings of the 5th International Conference on Advanced Data Mining and Applications (ADMA 2009), Beijing, China, August 17-19, 2009.

 • Yongxin Tong, Shilong Ma, Dan Yu, Yuanyuan Zhang, Li Zhao, Ke Xu. "Discovering Compatible Top-K Theme Patterns from Text Based on Users' Preferences"", in Proceedings of the 4th Pacific Asia Workshop on Intelligence and Security Informatics (PAISI 2009), in conjunction with the 13th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2009), Bangkok, Thailand, April 27, 2009.

 • Yongxin Tong, Shilong Ma, Yu Li. "An Effective Algorithm for Mining Compressed Frequent Patterns", in Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, Volume35, No.5, pages 640-643, 2009. (in Chinese)

Copyright 2009-2019, Yongxin Tong. All rights reserved.
Last updated: May 2019.